Kategória batérií

Kategória batérií

Maloobchodné podmienky spoločnosti Sunnysoft, s.r.o.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa

[podľa nariadenia vlády o vzorovom poučení]

1. Právo odstúpiť od zmluvy

 • Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.
 • Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Sunnysoft s.r.o., so sídlom Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9; IČ: 25753215, zapísaná v obchodnom registri Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67120, tel: +421 948 770 333, email: [email protected] formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou. Na stiahnutie vo formáte MS WORD a PDF.
 • Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Postup odstúpenie od zmluvy v 14 dňoch

Pre vrátenie tovaru zo Sunnysoft.sk v 14 dňoch spotrebiteľom (bez IČO) postupujte nasledovne:

vrátenie tovaru prepravnou spoločnosťou

Tovar starostlivo zabaľte, pripojte sprievodný list, kópiu nákupného dokladu a vaše kontaktné údaje.

Adresa pre zaslanie alebo vrátenie tovaru:
Sunnysoft s.r.o. Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika

Alebo balíček zadarmo odovzdajte na podacom mieste Packeta ako spätnú zásielku s kódom "93921935".

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám nevzniknú ďalšie náklady.
 • Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážet, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 • Prevzatie tovaru: Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo ho odovzdajte na adrese Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.
 • Náklady spojené s vrátením tovaru: Znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru.
 • Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru: Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Preambula

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Sunnysoft.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vymedzenie pojmov

1.1.1 Zákonné predpisy

  Občianským zákoníkom sa rozumie zákon č. 89/2012 Sb., občianský zákoník, v účinnom znení.

  Nariadením vlády o vzorovom poučení sa rozumie Nariadenie vlády č. 363/2013 Zb. O vzorovom poučení o práve na odstúpenie od zmlúv uzatvorených dištančným spôsobom alebo mimo prevádzkových priestorov a vzorovom formulári na odstúpenie od týchto zmlúv.

  Nariadením 2016/679 sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto osôb a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

1.1.2 Predávajúci

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Sunnysoft s.r.o., so sídlom Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9; IČ: 25753215, zapísaná v obchodnom registri Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67120.

1.1.3 Kupujúci a nákupuchtivých

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu na predaj tovaru.

Kúpechtivým sa rozumie osoba, ktorá plánuje s predávajúcim uzavrieť kúpnu zmluvu na predaj tovaru.

1.1.4 Spotrebiteľ

Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorú takto označuje občiansky zákonník.

[Podľa § 419 Občianskeho zákonníka je spotrebiteľom každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.]

Pokiaľ kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, uvedie vo svojej objednávke svoje IČO, má sa za to, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ak predajcovia spoločne s uzavretím zmluvy neoznámi opak.

1.1.5 Obchodné podmienky

Obchodnými podmienkami znamenajú tieto obchodné podmienky, podmienky pre splátkový predaj a reklamačný poriadok.

1.1.6 Elektronický obchod

Elektronickým obchodom sa rozumejú internetové stránky predávajúceho prevádzkovanej na doménach sunnysoft.sk a brodit.cz.

Vylúčenie aplikácie týchto obchodných podmienok

1.2.1 Súťaže a marketingové akcie

Tieto obchodné podmienky sa neuplatňujú v prípade súťaží a marketingových akcií, na základe ktorých poskytuje predávajúci bezplatné plnenie.

1.2.2 Predaj zákazníkom, ktorí nie sú spotrebitelia

Tieto obchodné podmienky sa neuplatňujú v prípade, že kúpna zmluva nie je uzatváraná so spotrebiteľom.

2. Nákup cez internet a inými dištančnými spôsobmi

2.1 Obecné ustanovenia

Ustanovenia tejto časti sa použijú na nákup dištančným spôsobom, najmä prostredníctvom elektronického obchodu, kedy si kupujúci nemá možnosť pred zaplatením vec riadne prehliadnuť a vyskúšať.

2.2 Povaha informácií zobrazených v elektronickom obchode

Informácie zobrazené v elektronickom obchode nie sú ponukou kúpnej zmluvy. Jedná sa o katalóg tovarov a služieb, na základe ktorých môže nákupuchtivý vytvoriť objednávku voči predávajúcemu, ide teda len o výzvu na predloženie ponuky kúpnej zmluvy.

2.3 Objednávka

2.3.1 Odoslanie objednávky

Odoslaním objednávky kupujúcim dochádza k odoslaniu záväznej ponuky kúpnej zmluvy predávajúcemu.

2.3.2 Potvrdenie o obdržaní objednávky

Predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcemu na zadanú emailovú adresu potvrdí obdržanie objednávky. Odoslaním potvrdenia obdržania objednávky nedochádza k prijatie ponuky kúpnej zmluvy a táto kúpna zmluva ešte nie je uzavretá.

2.3.3 Prijatie záväznej ponuky predávajúcim

Prijatie záväznej ponuky zašle predávajúci kupujúcemu na zadanú emailovú adresu, a to spravidla spolu s informáciou o expedícii objednaného tovaru, najneskôr však do piatich pracovných dní od odoslania objednávky. Prijatím záväznej ponuky je kúpna zmluva uzatvorená a kupujúci aj predávajúci sú ňou viazaní.

2.3.4 Platba kartou alebo prevodom

Platba objednávky kartou alebo prevodom vopred je, až do prijatia záväznej ponuky predávajúcim podľa čl. 2.3.3, zálohou.

[Vrátenie zálohy sa riadi článkom 4.7 obchodných podmienok]

2.4 Predobjednávka

2.4.1 Odoslanie predobjednávky

Nákupuchtivý môže prejaviť vôľu v budúcnosti uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, ktorý predávajúci ešte len plánuje predávať prostredníctvom predobjednávky.

2.4.2 Informácie o predobjednávke

Predávajúci pravidelne informuje budúceho kupujúceho o stave predobjednaného tovaru.

2.4.3 Zrušenie predobjednávky

Predávajúci aj kupujúci majú právo predobjednávku kedykoľvek zrušiť.

2.4.4 Nezáväznosť ceny

Cena tovaru uvedená v predobjednávke je orientačná a nie je záväzná.

2.4.5 Vybavenie predobjednávky a ponuka kúpnej zmluvy

Podľa toho, ako je možné predobjednávky vybaviť kontaktuje predávajúci telefonicky alebo na zadanú elektronickú adresu nákupuchtivých, a to postupne v poradí, v akom mu dorazili predobjednávky, s ponukou kúpnej zmluvy.

2.4.6 Platba kartou alebo prevodom

Platba predobjednávky kartou alebo prevodom vopred je zálohou na kúpnu zmluvu podľa čl. 2.4.5.

[Vrátenie zálohy sa riadi článkom 4.7 obchodných podmienok]

2.5 Dodacie a platobné podmienky

2.5.1 Tovar skladom

Na účely článku 2.6 obchodných podmienok sa za tovar skladom považuje tovar, ktorý je fyzicky na sklade elektronického obchodu predávajúceho.

2.5.2 Tovar, ktorý je skladom na inom sklade predávajúceho

V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, ale je k dispozícii na inom sklade predávajúceho, zaistí predávajúci prevod tovaru na sklad elektronického obchodu tak, aby bolo na tento sklad doručený do dvoch pracovných dní.

2.5.3 Odoslanie ako celok alebo po častiach

Kupujúci má možnosť si zvoliť, či môže byť objednávka vybavená po častiach v prípade, keď časť objednaného tovaru nie je skladom, alebo či má byť celá objednávka vybavená naraz, až bude všetok objednaný tovar skladom.

2.5.4 Odoslanie tovaru, ktorý je skladom

Predávajúci odošle, v závislosti na voľbe podľa čl. 2.6.3 obchodných podmienok, v rovnaký alebo nasledujúci pracovný deň, kedy bude všetok objednaný tovar, alebo jeho časť, skladom, kupujúcemu objednaný tovar zvoleným dopravcom. Kupujúci si môže zvoliť neskorší termín dodania. Dodací list so zoznamom položiek zásielky priloží predávajúci k zásielke. Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry e-mailom.

2.5.5 Odoslanie tovaru, ktorý nie je skladom

Pokiaľ objednaný tovar nie je skladom a ani ho nebude možné dopravcovi predať do tridsiatich dní od obdržania objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o dostupnosti alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s poskytnutím iného výrobku, má právo od zmluvy odstúpiť.

2.5.6 Spôsoby dopravy a platby

Možné spôsoby dopravy sú uvedené v nápovede "Spôsoby dodania" a "Spôsoby platieb". Predávajúci môže stanoviť obmedzenia spôsobu dodania alebo platby v závislosti od hodnoty či obsahu objednávky a v závislosti na mieste dodania.

2.5.7 Dodanie tovaru

Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platby dobierku, je povinný v súlade s podmienkami príslušnej služby uhradiť dopravcovi dobierku.

2.5.8 Poškodenie zásielky pri preprave

Vodič zmluvného dopravcu je povinný umožniť kupujúcemu kontrolu neporušenosti obalu a v prípade zistenia poškodenia s kupujúcim spísať protokol o škode. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola doručená neporušená. V opačnom prípade sú závady na zásielke zaznamenané v protokole o škode. V prípade poškodenia obalu je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne doručiť odpis zápisnice o škode, a to buď na adresu Sunnysoft sro, Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 a alebo emailom: [email protected]

2.5.9 Zhoda s dodacím listom

V prípade, že dodaná zásielka nie je v zhode s dodacím listom, je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu.

2.6. Zmeny v objednávke

Kupujúci môže až do okamihu expedície objednávky meniť obsah objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

2.7 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

2.7.1 Odstúpenie zo strany spotrebiteľa

Podľa § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V tejto lehote stačí odstúpenie od zmluvy odoslať poštou (rozhodujúca je teda pečiatka na zásielke).

[Lehoty sa podľa § 605 Občianskeho zákonníka počítajú odo dňa nasledujúceho po rozhodnej udalosti, v tomto prípade je teda prvým dňom lehoty deň po doručení tovaru. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň.]

Podľa § 1837 však nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. o dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 6. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napríklad slúchadlá do uší),
 8. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 9. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. o ubytovaní, doprave, stravovania alebo využitia voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 12. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

[Nezabudnite sa prosím pozrieť na článok 4.3 obchodných podmienok, ktorý obsahuje adresu, kam poslať tovaru a ďalšie podstatné informácie k odstúpeniu od zmluvy]

2.7.2 Odstúpenie zo strany predajcu

Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po uzavretí kúpnej zmluvy.

2.8 Prevádzková doba

Internetový obchod je v prevádzke nepretržite. Prevádzková doba operátorov objednávok je uvedená na adrese http://www.sunnysoft.sk/informace/kontakty.html. Predávajúci si vyhradzuje obmedziť prevádzkovú dobu oproti informáciám na uvedenej internetovej stránke, najmä z dôvodu zásahu vyššej moci, choroby, štátnych a iných sviatkov.

3. Nákup na predajni

3.1 Objednanie tovaru s vyzdvihnutím na predajni

3.1.1 Objednanie tovaru s vyzdvihnutím na predajni

Telefonicky, osobne, prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom elektronického obchodu si nákupuchtivý môže objednať tovar s vyzdvihnutím na predajni. Nákupuchtivý môže uzavrieť kúpnu zmluvu na predajni pri osobnom prevzatí objednaného tovaru.

3.1.2 Dĺžka rezervácie

Tovar je na predajni rezervovaný po dobu troch pracovných dní. Túto dobu predávajúci na žiadosť kupujúceho môže predĺžiť.

3.1.3 Cena

Cena za tovar, objednaného na predajňu, je rovnaká ako pri predaji cez internet. V prípade nákupu tovaru, ktorý nebol objednaný podľa čl. 3.1.1, sa uplatnia osobitné ceny pre predaj na predajni.

3.1.4 Platba kartou alebo prevodom

Platba za objednávku tovaru na predajni kartou online alebo prevodom vopred je zálohou na kúpnu zmluvu podľa čl. 3.1.1.

[Vrátenie zálohy sa riadi článkom 4.7 obchodných podmienok]

3.2 Prevádzková doba

Prevádzková doba predajní je uvedená na internetovej stránke na adrese http://www.sunnysoft.sk/informace/kontakty.html. Predávajúci si vyhradzuje obmedziť prevádzkovú dobu oproti informáciám na uvedenej internetovej stránke, najmä z dôvodu zásahu vyššej moci, choroby, štátnych a iných sviatkov...

4. Spoločné ustanovenia

4.1 Záruka, servis a reklamácie

4.1.1 Záruka

V prípade, že sa sa pri tovare počas záručnej doby vyskytne vada, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho.

4.1.2 Servis

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na opravu aj u autorizovaného servisu. Zoznam autorizovaných servisov k jednotlivým značkám, vrátane kontaktov na ne, je uvedený v reklamačnom poriadku.

4.1.3 Mimozáručný servis

V prípade, že sa pri tovare vyskytne vada mimo záručnú dobu, predávajúci vykoná alebo sprostredkuje za odplatu mimozáručnú opravu. Predávajúci má právo odmietnuť vykonanie alebo sprostredkovanie mimozáručnej opravy, najmä ak opravu nemožno vykonať alebo ak nemožno opravu sprostredkovať.

4.1.4 Odkaz na reklamačný poriadok

Bližšie podrobnosti stanoví reklamačný poriadok, dostupný na adrese https://www.sunnysoft.sk/napoveda/reklamacni-rad.html

4.2 Podmienky pre doplnkové služby

4.2.1 Obecné ustanovenia

Doplnkovou službou sa rozumie odplatná služba, ktorej poskytnutie je nutné dohodnúť v súvislosti s predajom tovaru a vzťahuje sa k tomuto tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, alebo ak odstúpi od kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa dotýka tovaru, na ktorý je viazaná doplnková služba, vzťahujú sa účinky odstúpenia aj na doplnkovú službu naviazanú na tento tovar. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu služby, ak kupujúci službu už využil.

V prípade, že predávajúci neoprávnene odmietne plniť riadne objednanú a zaplatenú doplnkovú službu alebo ak ju splní vadne, je kupujúci oprávnený uplatniť svoj nárok na riadne plnenie doplnkové služby v reklamačnom konaní.

4.3 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

4.3.1 Odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo zákon.

4.3.2 Vrátenie tovaru

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odovzdať tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar je možné odovzdať na ľubovoľnej predajni predávajúceho alebo ho možno zaslať na adresu Sunnysoft s.r.o. - Zásielkový obchod, Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9.

[V prípade zaslania poštou uveďte v zásielke údaje nutné pre identifikáciu nákupu (údaje o kupujúcom, číslo objednávky alebo číslo faktúry, alebo kópiu niektorého z týchto dokladov alebo doložte nákup iným vhodným spôsobom) a údaje potrebné na vrátenie kúpnej ceny (adresu kam máme peniaze poukázať , číslo bankového účtu a pod.). Veľmi oceníme, aj keď to nie je povinné, keď nám oznámite, prečo od zmluvy odstupujete. Vaše pripomienky starostlivo študujeme a snažíme sa na základe nich zlepšiť našu ponuku a služby. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní môžete využiť pripravený formulár - na stiahnutie vo formáte MS WORD a PDF.]

4.3.3 Vrátenie kúpnej ceny

Predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Pokiaľ kupujúci neoznámi predávajúcemu, akým spôsobom chce kúpnu cenu vrátiť, vráti mu predávajúci kúpnu cenu rovnakými prostriedkami a rovnakým spôsobom, ako bola zaplatená.

Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4 Mimosúdne riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

4.5 Cenové zvýhodnenie poskytované veľkoobchodným zákazníkom

Cenová výhoda poskytovaná veľkoobchodným zákazníkom nemožno užiť pri nákupe spotrebiteľom. Predávajúci si vyhradzuje, v prípade, keď spotrebiteľ vykoná objednávku prostredníctvom veľkoobchodného zákazníckeho účtu, zmeniť cenu uvedenú v objednávke na cenu, akú v okamih objednávky mal bežný maloobchodný zákazník (cenová hladina EÚ). V prípade, že tovar už bol expedovaný, je kupujúci povinný rozdiel v cene doplatiť do štrnástich dní od zistenia takéhoto porušenia.

4.6 Súhlas s poskytnutím osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení

4.6.1 Heuréka

Sunnysoft je zapojený do programu hodnotenia Heuréka Overené zákazníkmi pre ktorý je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a emailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s kúpou.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries a údajov o zakúpenom tovar sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a je vykonávané po každom nákupe na e-shope.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodne-podmienky-overenie-zakaznikov-heurekacz-2016.pdf.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz odovzdané e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je náš e-shop zaradený do programu overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

4.6.2 Obchodné oznámenie

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so zasielaním informácií a noviniek na email, pričom toto zasielanie si možno ľahko upraviť alebo zakázať v uvítacej správe s nastavením zasielania alebo v každej ďalšej novinke otvorením odkazu v päte správy.

4.7 Ceny, zľavy

4.7.1 Ceny

Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania a zahŕňajú recyklačný poplatok (Asekol) podľa zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch a zákona č. 477/2001 Zb. o obaloch a autorské poplatky podľa zákona č. 121/2000 Zb. o autorskom práve. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Ak je predajná cena vyššia ako cena pri objednaní, vyžiada si predávajúci súhlas kupujúceho. Kúpna cena je uhradená momentom pripísania celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho.

4.7.2 Zľavy

Zľavové kupóny platia pre všetkých spotrebiteľov. Zľavu s kupónu nie je možné sčítať s ďalšími zľavami. Zľavu je možné uplatniť len na tovar ktoré je v objednávke. Platnosťou kupónu sa rozumie časové obdobie, v ktorom je potrebné odoslať objednávku s vloženým a overeným platným kupónom. Kupón možno uplatniť aj na predajni bez predchádzajúcej elektronickej objednávky. V takom prípade sa zľava vypočíta z ceny na predajni a možno ju uplatniť na tovar skladom na danej predajni.

4.8 Vrátenie zálohy

V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy, na ktorú bola zaplatená záloha podľa čl. 2.3.4, 2.4.6 a alebo 3.1.4, vráti predávajúci kupujúcemu zloženkou zálohu do siedmich pracovných dní od okamihu, keď je zrejmé, že k uzavretiu zmluvy nedôjde, najmä ak nákupuchtivých oznámi predávajúcemu, že na predobjednávke netrvá, ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že záväznú ponuku kúpnej zmluvy neprijíma alebo ak kupujúci oznámi zamestnancovi predávajúceho na predajni, že objednaný tovar nechce zakúpiť.

Vrátením sa v prípade platby kartou rozumie refundácia platby a v prípade platby prevodom odoslanie príslušnej sumy prevodom na účet kupujúceho.

4.9 Osobitné ustanovenia o predaji do iného členského štátu Európskej únie

V prípade predaja do iného štátu ako Českej republiky je súlade s čl. 6 ods. 2 a čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o práve rozhodnom pre zmluvné záväzky (Rím I), rozhodným právom právo Českej republiky.

4.10 Záverečné ustanovenia

4.10.1 Informatívne ustanovenia

Ustanovenia obchodných podmienok, ktoré sú uvedené skloneným písmom a sú v hranatých zátvorkách, nie sú právne záväzné. Slúži pre zvýšenie komfortu kupujúceho, avšak kupujúci je povinný si overiť platnosť takto poskytnutých informácií, najmä s ohľadom na zmeny právneho poriadku. Predávajúci nezodpovedá za škodu z toho vzniknuté.

4.10.2 Informácie o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností a o dozornom orgáne

Sťažnosti spotrebiteľov sú prijímané na adrese [email protected]. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na elektronickú adresu spotrebiteľa.

Dozornými a kontrolnými orgánmi štátnej správy sú:

 • Oblasť ochrany spotrebiteľa - Inšpektorát Českej obchodnej inšpekcie, Středočeský a Hl. m. Praha (Česká obchodná inšpekcia), Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, dátová schránka: p2fdz5j
 • Oblasť živnostenského podnikania - Úrad mestskej časti Praha 10, odbor živnostenský, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10-Vršovice, dátová schránka: irnb7wg
 • Oblasť ochrany osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, dátová schránka: qkbaa2n
4.10.3 Účinnost

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 31. januára 2018